Logo Willibrord-Gymnasium

Medezeggenschapsraad

Voorzitter (personeelsgeleding)
Vice-voorzitter (personeelsgeleding)
Secretaris (personeelsgeleding)
Lid (personeelsgeleding)
Lid (leerlinggeleding)
Lid (leerlinggeleding)
Lid (oudergeleding)
Lid (oudergeleding)