Logo Willibrord-Gymnasium

Verkiezingen leerlinggeleding MR

De medezeggenschapsraad (mr)??     Iets voor jou ??     Ja, wel als je iets te zeggen wilt hebben.

De mr vergadert elke 5 à 6 weken en bespreekt dan o.a. voorstellen van de directie. De mr kan aan zo’n voorstel instemming verlenen, soms advies uitbrengen en kan ook zelf met voorstellen komen. Een beetje te vergelijken met de Tweede Kamer.

Op dit moment zitten er twee leerlingen in de mr: Edwin Arts en Jon Kessels (leerjaar 6). Binnenkort gaan ze stoppen omdat ze zich gaan voorbereiden op het laatste schoolexamen en het centraal examen.

Nu is het jouw kans! Grijp die kans!

Als je in klas 3 of hoger zit (en ten minste 6 maanden op school staat ingeschreven), mag je je kandidaat stellen. Je moet wel minstens drie “supporters” hebben.

Wil je je aanmelden/verkiesbaar stellen, graag mondeling of per e-mail je reactie richten aan de verkiezingscommissie. Deze commissie bestaat uit de heren J. Hoorneman (j.hoorneman@willibrordgymnasium.nl) en E. van Dijk (e.vandijk@willibrordgymnasium.nl). Je krijgt dan een aanmeldingsformulier. Je kandidaatstelling is definitief als je het formulier met drie handtekeningen van leerlingen uit leerjaar 3 of hoger uiterlijk 6 februari inlevert bij de verkiezingscommissie.

Als er meer dan twee aanmeldingen zijn, zullen er verkiezingen worden gehouden op 20 februari.

Voor verdere inlichtingen kun je je wenden tot de verkiezingscommissie.

 

terug naar nieuws