Logo Willibrord-Gymnasium

Ouders

Niet alleen onze leerlingen en ons personeel maar ook ‘onze’ ouders vertegenwoordigen samen een bijna onbeperkte knowhow. We zijn er blij mee dat veel ouders een grote betrokkenheid bij onze school hebben en hun ideeën en expertise graag willen delen.

ExpertBox
Wij vragen u bij inschrijving van kind deel te nemen aan onze ExpertBox. Bright Focus Learning is niet alleen leren en ervaren op school, maar ook met deskundigen en experts buiten school.

Focus-gesprekken
Minimaal twee keer per jaar krijgt u een uitnodiging voor een Focus-gesprek met uw kind en de coach. Uw kind heeft de leiding. Samen maakt u afspraken over de leerroute en begeleiding.

Informatieavonden
In het najaar organiseren we per leerjaar een algemene informatieavond. De coördinatoren lichten het jaarprogramma toe en mentoren gaan met u het gesprek aan over hoe thuisfront en school samen kunnen optrekken om uw kinderen optimaal te laten gedijen. Hiernaast nodigen we u in de loop van het schooljaar uit voor aparte ouderavonden over bijvoorbeeld vakken- en studiekeuze en onderwijs aan hoogbegaafden.

Medezeggenschapsraad
Via de medezeggenschapsraad kunt u advies geven aan de schoolleiding en het bestuur.

Ouderraad
Juist ook in de Coronatijd denken de ouders met ons mee:
De ouderraad bestaat uit ouderleden (leden vertegenwoordigt uit de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven) en streeft naar een samenstelling die zodanig is dat de ouders van de leerlingen van ieder leerjaar zich, bij voorkeur, door twee ouders vertegenwoordigd weet.
De ouderraad vergadert meerdere keren per jaar.
Eén van de taken van de leden van de ouderraad is het organiseren en/of deelnemen aan activiteiten op school zoals feesten, evenementen (open dag, diploma-uitreiking) en informatieavonden.
Een andere belangrijke taak van de ouderraad is het gevraagd of ongevraagd adviseren van het schoolbestuur en de MR.
Ook fungeert de ouderraad als klankbordgroep tussen ouders en de school.
De ouderraad is er voor ‘algemene zaken’ via email: ouderraad@willibrordgymnasium.nl

Het huishoudelijk reglement van de ouderraad vindt u hier.

Ouderpanels
Elk leerjaar heeft een ouderpanel. De coördinator overlegt twee keer per jaar met het ouderpanel. Deze groep ouders heeft zo een klankbordfunctie voor de school.

Print