Logo Willibrord-Gymnasium

Ouders

Niet alleen onze leerlingen en ons personeel maar ook ‘onze’ ouders vertegenwoordigen samen een bijna onbeperkte knowhow. We zijn er blij mee dat veel ouders een grote betrokkenheid bij onze school hebben en hun ideeën en expertise graag willen delen.

ExpertBox
Wij vragen u bij inschrijving van kind deel te nemen aan onze ExpertBox. Bright Focus Learning is niet alleen leren en ervaren op school, maar ook met deskundigen en experts buiten school.

Focus-gesprekken
Minimaal twee keer per jaar krijgt u een uitnodiging voor een Focus-gesprek met uw kind en de coach. Uw kind heeft de leiding. Samen maakt u afspraken over de leerroute en begeleiding.

Informatieavonden
In het najaar organiseren we per leerjaar een algemene informatieavond. De coördinatoren lichten het jaarprogramma toe en mentoren gaan met u het gesprek aan over hoe thuisfront en school samen kunnen optrekken om uw kinderen optimaal te laten gedijen. Hiernaast nodigen we u in de loop van het schooljaar uit voor aparte ouderavonden over bijvoorbeeld vakken- en studiekeuze en onderwijs aan hoogbegaafden.

Medezeggenschapsraad
Via de medezeggenschapsraad kunt u advies geven aan de schoolleiding en het bestuur.

Ouderraad
De ouderraad heeft tot doel de samenwerking met alle andere geledingen binnen de schoolgemeenschap te bevorderen. Uitgangspunt hierbij is dat de ouders/verzorgers medeverantwoordelijk zijn voor de vorming die hun kinderen op school ontvangen. De ouderraad probeert haar doel te bereiken door:
  • regelmatig overleg te plegen met de geledingen binnen het Willibrord Gymnasium over alle aspecten die de school betreffen en waarbij samenwerking tussen ouders/verzorgers en school van belang is;
  • ouders/verzorgers in staat stellen zich (meer) kennis en inzicht in onderwijskundige en opvoedkundige zaken eigen te maken door het geven van informatie en organiseren van bijeenkomsten;
  • zich te doen vertegenwoordigen in landelijke, regionale en plaatselijke organisaties voor zover dit in overeenstemming is met het gestelde doel.

De samenstelling van het bestuur van de ouderraad is zodanig dat de ouders/verzorgers van de leerlingen van ieder leerjaar zich door tenminste één bestuurslid vertegenwoordigd weten. De Ouderraad ondersteunt verder initiatieven die het karakter van onze school onderstrepen. Denk bijvoorbeeld aan feestavonden, de open dag en de diploma-uitreiking.

Ouderpanels
Elk leerjaar heeft een ouderpanel. De coördinator overlegt twee keer per jaar met het ouderpanel. Deze groep ouders heeft zo een klankbordfunctie voor de school.

Print