Logo Willibrord-Gymnasium

Onze school

  1. historie
  2. doelstelling
  3. het gymnasiale karakter
  4. onze kijk op onderwijs
 
historie
Het St.-Willibrord Gymnasium is een bijzondere rooms-katholieke school, opgericht in 1911 te Uden als Missiehuis Sint-Willibrord, opleidingshuis van de paters S.V.D. (Societas Verbi Divini: Gezelschap van het Goddelijk Woord). Het missiehuis werd overgeplaatst naar Deurne in 1954 en door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen als erkend gymnasium aangewezen in 1958. Vanaf 1961 wordt het gymnasium gesubsidieerd en vanaf 2010 krijgt het de ‘werknaam’ Willibrord Gymnasium.
 
doelstelling
Willibrord Gymnasium staat voor categoraal gymnasiaal onderwijs in de Peelregio. De leerlingen worden opgeleid voor een gymnasiumdiploma. Ze bereiden zich in een gymnasiale omgeving voor op hun toekomst in de maatschappij. We willen voor alle leerlingen uit de regio met een vwo- of havo/vwo-advies kwalitatief goed en uitdagend onderwijs bieden. We willen een school zijn waar – binnen het gegeven dat we een sociale gemeenschap zijn – leerlingen deels hun eigen leerroute volgen. Een veilige school waar leerlingen zich gekend weten. Een school waar leerlingen zichzelf mogen zijn en waar ze maximaal uitgedaagd worden om hun eigen talenten te ontwikkelen. Een school die kansen biedt.
 
het gymnasiale karakter
Al vanaf klas 1 maken onze leerlingen kennis met beide klassieke talen, de ideeën en cultuur van de Romeinen en de Grieken. De kennis van onze klassieke cultuur zorgt voor scherp inzicht in het hier en nu. Nog steeds vindt onze West-Europese way of life haar wortels in de antieke beschaving. Het is inspirerend om dagelijks te blijven ontdekken dat moderne vraagstukken en problemen al 2000 jaar geleden actueel waren. Zo leren onze leerlingen relativeren en nuanceren. Het vertalen uit het Latijn en Grieks doet een beroep op hun analytische en creatieve vermogen. Tegelijkertijd scherpen ze hun kritische opstelling tegenover de wereld om hen heen.

Ook andere vakken leggen verbanden met de klassieken. Bij Nederlands en maatschappijleer leren leerlingen in lessen retorica debatteren en argumenteren. De moderne vreemde talen, geschiedenis en muziek, maar ook de natuurwetenschappen grijpen terug op de oude mythen. In klas 1 tot en met 3 volgen alle leerlingen Latijn. In klas 2 en 3 krijgen ze ook Grieks. In de bovenbouw en voor het eindexamen volgt elke leerling te minste een van beide.

 
onze kijk op onderwijs
Ons onderwijs wordt gegeven vanuit de gedachte dat “leren en ontwikkeling” het beste tot stand komt in een veilige en stimulerende school waarin leerlingen autonoom kunnen zijn en waar persoonlijke aandacht is. Het uitgangspunt voor ons onderwijs is de behoefte van de leerling en de ruimte om de juiste persoonlijke weg te bewandelen. Leerlingen krijgen deze ruimte en de verantwoordelijkheid om zich te ontplooien en hun eigen traject te volgen. Vertrouwen in en op elkaar is onmisbaar. Juist in een kleinschalige omgeving kan de behoefte van een leerling snel herkend worden, omdat leerling en medewerker elkaar kennen. Onze visie op onderwijs ziet u terug in onze lessen, het brede onderwijsaanbod, de buitenschoolse activiteiten en de leerlingbegeleiding.

Er gebeurt van alles bij ons op het Willibrord. Met ons brede aanbod in en buiten de les dagen we onze leerlingen uit om te ontdekken wat ze kunnen. Om het beste uit zichzelf te halen. Daarbij krijgen ze uiteraard begeleiding van onze mentoren en docenten en extra aandacht wanneer sprake is van voorsprong of achterstand. Onze leerlingen ontwikkelen zich in zes jaar tijd tot jong-volwassenen die met een intelligente, open blik de wereld in kijken. Zelfstandig. Autonoom. Daardoor is de ander of het onbekende niet bedreigend of vreemd, maar iemand of iets om te leren kennen. Het schoolklimaat kenmerkt zich door openheid, vriendschappelijkheid en respect voor elkaar.

Je vleugels uitslaan, zélf ervaren, zélf aan het werk gaan. Leerlingen die dat aankunnen, dagen we uit om eigen keuzes te maken. Leerlingen verdiepen zich in zelfgekozen onderwerpen, organiseren samen met de school muziekavonden (MUZADA) en schoolfeesten, maken een prachtige schoolkrant en organiseren allerlei andere activiteiten. Vaak gaat dat uitstekend. Daarnaast nemen onze leerlingen enthousiast deel aan Olympiades, sporttoernooien en debattoernooien. Kortom, we geven onze leerlingen alle ruimte om hun talenten te ontdekken en te ontplooien.

Op het Willibrord Gymnasium gaan we open en respectvol met elkaar om. We leren onze leerlingen samenwerken en bevorderen hun sociaal functioneren – op school en in de samenleving. We zijn er trots op dat pesten bij ons op school weinig voorkomt.

Leerlingen voelen zich snel thuis op onze school. De klassen waarin leerlingen beginnen, blijven meestal een aantal jaren bij elkaar. Zo ontstaat er een hechte, respectvolle band tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en docenten.In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van leerlingen beschreven.

Print