Logo Willibrord-Gymnasium

Meerderjarige leerlingen

Op grond van de wet op de meerderjarigheid dienen wij de ouders en de betreffende leerlingen op het volgende te wijzen: door de inschrijving van hun minderjarige kinderen sluiten de ouders met het bestuur van de school een zogenaamde onderwijsovereenkomst, die ieder jaar stilzwijgend wordt verlengd. Formeel eindigt deze overeenkomst tussen ouders en schoolbestuur, wanneer de leerling de leeftijd van 18 jaar bereikt. Onze school gaat ervan uit, dat de reeds bestaande overeenkomst stilzwijgend voortgezet wordt, waarbij onverkort alle tot dan toe geldende rechten en plichten als onderdeel van deze overeenkomst blijven doorwerken. Dit betekent tevens dat het beleid van de school erop gericht zal blijven de ouders zoveel als mogelijk op de hoogte te stellen, alsook van hen de gebruikelijke informatie te ontvangen ten aanzien van alle zaken die de school en de leerling betreffen.

Alleen indien een meerderjarige leerling uitdrukkelijk schriftelijk aan de rector verzoekt met hem als gevolg van het bereiken van de leeftijd van 18 jaar een nieuwe onderwijs-overeenkomst te sluiten, kan het schoolbestuur daartoe overgaan, waarbij de meerder-jarige leerling in alle rechten en plichten treedt, zoals deze tot dan toe golden voor zijn ouders. De ouders zelf zullen van een dergelijke beslissing schriftelijk op de hoogte worden gesteld.